صنایع غذائی آریانا  ، مقدم بازدیدکنندگان عزیز را گرامی می دارد.

لازمه اصلاح الگوی مصرف مواد غذائی در جوامع صنعتی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

لازمه اصلاح الگوی مصرف مواد غذائی در جوامع صنعتی

اصلاح مصرف مواد غذایی به خاطر دسترسی افراد جامعه به تغذیه سالم و کافی در تمام اوقات به منظور تأمین زندگی سالم و فعال می باشد که برای اجرای این الگو نیاز به مدیریت صحیح و کارآمد در بخش صنایع غذایی می باشد. این مقاله مروری از مدیریت تغذیه جامعه جهت اصلاح الوی مصرف مواد غذایی است. از جمله الگوی اصلاح مصرف با کمک مدیریت در تغذیه جامعه (دریافت غذای سالم، وجود غذای سالم، نبود یا کاهش بیماری، فرهنگ و سواد تغذیه ای و درآمد خانوارد می باشد) که این موارد اجرای الگوی اصلاح مصرف را الزامی می ک ند. کلیات و پژوهشهای پیشین: دانش و تکنولوژی، ابزار و تجهیزات پیشرفته در صنایع غذایی باعث ایجاد صنایع تکمیلی و تبدیلی پیشرفته در این صنعت شده است. ک نترل و ایمنی مواد غذایی و نظارتهای بهداشتی در صنایع غذایی به اجرای صحیح مدیریت تغذیه جامعه کمک کرده است. دریافت غذای سالم از نظر مقدار کالری دریافتی روزانه (نظیر پروتئینها، چربی و ...) کنترل یا کاهش بیماریها نظیر کمبود آهن، پوکی استخوان، ناراحتی های گوارشی و کبدی و ... فرهنگ و سواد تغذیه ای افراد با کمک صنایع غذایی و کشاورزی افزایش می یابد. برای پیش برد این اهداف نیاز به کمک های گروهای رسانه ای و آموزش و پرورش می باشد. درآمد خانوارها با مدیریت تغذیه صحیح رو به بهبود بوده و درآمد خ انوارها جهت تخصیص بهتر مواد غذایی به کار می رود. نتیه گیری کلی: طبق نتایج بدست آمده صنایع غذایی در مدیریت تغذیه جامعه تأثیر چشمگیری داشته، دریافت غذای سالم، وجود غذای سالم در خانوارها افزایش یافته، کنترل یا کاهش بیماری ها در حد قابل قبولی دیده شد، فرهنگ و سواد تغذیه ای روند قابل قبولی را نشان داده ولی تأثیر بر درآمد خانوارها نیاز به بررسی بیشتری دارد.